MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE OCTOBRE 2019 (MME2019)

 

 

     VAVAKA HO AN’NY VOLANA MISIONERA MIAVAKA OKTOBRA 2019

Ry Andriamanitra Ray Mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay o ! Ianao naniraka ny Zanakao lahitokana mba hamonjy izao tontolo izao. Niantso mpianatra maro tamin’ny alalan’ny zanakao ianao nandritra ny taonjato mifandimby mba hanohy ny asa fitoriana  ny Vaovao Mahafaly, ary mandraka ankehitriny dia tsy mitsahatra miantso olona maro hiara-miasa aminao hatrany ianao, mba tsy hisy ho very izay rehetra mino.

Koa mihanta Aminao izahay, amin’izao fankalazana ny faha-100 taonan’ny taratasy Apostolikan’ny Papa Benoit XV momba ny asa misionera ataon’ny Fiangonana izao. Omeo anay ny fo misionera mahay mitory ny Vaovao Mahafaly amin’izay toerana sy sehatra misy anay tsirairay avy. Mba havaozy mandrakariva ny hafanam-po sy ny fitiavana lalina te-hijoro ho vavolombelon’ny Evanjely. Tsilovin’ny Fanahinao Masina  izahay, mba hahafahanay mampita ny finoana eo amin’ny fiaraha-monina misy anay.

Aoka izahay rehetra vita Batemy mba hanana toe-po, toe-tsaina toe-panahy misionera-iraka, ho be fitiavana hanompo Anao sy ny olombelona rehetra, ka ho Kristianina, vita batemy sy irahina, sahy mijoro amin’ny marina sy mampanjaka ny fiadanana. I Masina Maria Reny anie hanampy anay mandrakariva eo ampanatontosana izany, miaraka amin’i Md. Fransoa Xavier sy Mb. Teresin’i Jesoa Zazakely mpiaro ny misiona. Amin’ny alalan’ny Jesoa Kristy Tomponay no angatahanay izany. Amen.

                              – Rainay any an-danitra……

                              – Arahaba ry Maria……..

                              – Voninahitra anie………

                              – Md. Francois Xavier, mpiaro ny misiona……….

                              – Mb. Terezin’i Jesoa Zazakely, mpiaro ny misiona…….

                                                                                                                                                                    Imprimatur:

                                                                            +Mgr José Alfredo CAIRES DE NOMBREGA, Président des OPM

Oeuvres

Loharano nipoiran’ny Asa Fampielezana ny Finoana:

1 – Ny vavaka
2 – Toriteny reny tany am-piangonana
3 – Zava-nisy ara-tantara (korontana ara-politika, ny firehan-kevitra vaovao maro nipoitra tetsy sy teroa…)
4 – Firotsahana an-tsehatra

Fomba nentiny nanohana sy nampivelarany ny Asa Fampielezana ny Finoana:

1- Fampiroboroboana ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly eran-tany.
2-Fanampiana amin’ny fanorenana ny fiangonana na fanamboarana trano ilaina amin’ny fanentanana; fampitaovana ny Misiôna, fanofanana katesista.

Ny volana OKTOBRA no natokana hankalazana ny
ASA FAMPIELEZANA NY FINOANA

« Ho renin’ny pretra marobe tsy tambo isaina amin’ny tany misiôna » io no lalana tsapany fa niantsoana sy nanirahan’Andriamanitra azy

Antom-pijoroan’ny sapan’Asan’i Md Piera Apôstoly

1 – Hampijoro ary hampiroborobo ny fiantsoan’Andriamanitra ho Pretra sy Relijiozy amin’ny tany misiona.
2 – Miezaka mitondra fanampiana mivantana ho an’ny asa misiona eran-tany ampinoana sy fahatokisana ny Fanahy Masina.
3 – Manentana ny mpikambana hivavaka am’pinoana mba hitombo zotom-po hitia sy hanompo maimaipoana ny Pretra sy Relijiozy teratany, ka ho afaka hampibebaka ny mpiary tanindrazana aminy.

Ny Alahadin’ny « Mpiandry ondry tsara » no natokana hanentanana sy hanangonana izay foy hanoanana ny Asan’
i Md Piera Apôstoly

Tanjon’ny Sampan’Asan’ny Ankizy Misionera:

1 – Mamelona, mikolokolo, ary manabe ny toe-po sy toe-tsaina misionera ao amin’ny ankizy hahatonga ho olon’ny Fiadanana sy olon’ny famindram-po
2 – Mikolokolo sy mamelona ny fiainam-pinoan’ny Ankizy
3 – Manabe azy hizara maimaimpoana ny fahaiza-manaony, ny fifandraisany amin’Andriamanitra, ny talentany, ny vola ananany…
4 – Ankizy mamonjy ny Ankizy toa azy amin’ny alalan’ny fifanoloran-tanana amin’izay atao rehetra sy iainana
5 – Ankizy Apôstolin’ny Ankizy amin’ny alalan’ny vavaka, ny famindram-po, ny fisokafana amin’ny hafa.

Ny Epifania no andro natokana hankalazana maneran-tany ny
Andron’ny Ankizy Misionera.

Anton’ny nanorenana ny « Fivondronan’ny Pretra Iraka »

1 – Zava-misy: Fisarahambazan’ny samy kristianina
2 – Tsy fahalalana ny antony hitoriana ny VAOVAO MAHAFALY
3 – Ny fialangalanan’ny Pretra amin’ny asa maha-misiônera
4 – Ny fahabangan’ny toe-tsaina sy toe-po misiônera.

Tanjona sy Fomba fiasa

1 – Fanetsiketsehana sy fanofanana ho Pretra sy Relijiozy amin’ny Asa maha-iraka
2 – Mifandray sy miara-miasa amin’ny Direktera sy ny Sekretera Nasionalin’ny O.P.M
3 – Mampiofana ny olona hitory ny vaovao Mahafaly

Ny 2 Febroary no natokana ankalazana azy